REJESTRACJA ODMIAN EKOLOGICZNYCH


Obecnie w Krajowym Rejestrze, w żadnym gatunku nie ma zarejestrowanych odmian ekologicznych, które by spełniały kryteria odmian ekologicznych określone w definicji podanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150, 14/06/2018) :

„Odmiana ekologiczna nadająca się do produkcji ekologicznej” oznacza odmianę w rozumieniu art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2100/94, która:

  • charakteryzuje się wysokim stopniem różnorodności genetycznej i fenotypowej poszczególnych jednostek rozmnożeniowych; oraz
  • powstała w wyniku ekologicznych zabiegów rozmnożeniowych, o których mowa w załączniku II część I pkt 1.8.4 niniejszego rozporządzenia

Przy rejestracji odmian ekologicznych przewiduje się pewne odstępstwa, zwłaszcza dotyczące badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian. Zakres odstępstw obejmujących rośliny rolnicze i warzywne zawierają:


Regulacje zawarte w powyższych Dyrektywach zostały wdrożone przez COBORU Zarządzeniem nr 8/2023 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie odstępstw i różnic dotyczących warunków rejestracji ekologicznych odmian roślin rolniczych i warzywnychDokumenty oraz inne wymogi niezbędne do zgłoszenia do Krajowego Rejestru odmian ekologicznych są identyczne jak w przypadku odmian konwencjonalnych i są zamieszczone w dziale „Krajowy Rejestr Odmian” w części „Rejestracja”