DZIAŁANIA COBORU NA RZECZ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO


Przedstawione przez Komisję Europejską założenia tzw. „Europejskiego Zielonego Ładu” stanowią duże wyzwanie dla rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, także w Polsce. Jego głównym celem jest osiągnięcie do 2050 roku zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej w Europie, co ma posłużyć do przyciągnięcia inwestycji i stanowić czynnik wzrostu gospodarczego. W ramach „Europejskiego Zielonego Ładu”, w systemie żywnościowym, Komisja Europejska przyjęła w maju 2020 roku dwie strategie „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności 2030”.

W wyżej wymienionych strategiach, produkcja ekologiczna została wskazana jako sektor produkcji rolnej realizujący cele „zazieleniania” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a także transformacji ekologicznej unijnego rolnictwa w rolnictwo o zrównoważonym sposobie gospodarowania, w szczególności poprzez działania rolników przeciwdziałające zmianom klimatu, zapewniające ochronę środowiska i zachowanie bioróżnorodności. Do takich działań w zakresie produkcji ekologicznej należą m.in. ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, nawozów i antybiotyków, przyczynianie się do wysokiego poziomu różnorodności biologicznej, utrzymywanie długotrwałej żyzności gleby, wysokich norm dobrostanu zwierząt, w tym zaspokajanie ich potrzeb behawioralnych, a także zachęcanie do stosowania krótkich łańcuchów dostaw i produktów lokalnych.

Komisja Europejska wyznaczyła dla państw członkowskich Unii Europejskiej wspólny cel jakim jest przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych w całej Unii Europejskiej na rolnictwo ekologiczne oraz znaczny wzrost akwakultury ekologicznej, jednocześnie mając na względzie różne poziomy produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych w państwach członkowskich. Wszystkie państwa członkowskie UE zostały zaproszone przez Komisję Europejską do opracowania planu działań mających na celu rozwój produkcji ekologicznej oraz do wyznaczenia krajowej wartości powierzchni użytków rolnych przeznaczonej na rolnictwo ekologiczne do 2030 r., przy uwzględnieniu swoich zróżnicowanych uwarunkowań.

Opracowany przez rząd „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021– 2030” zakłada rozwój produkcji ekologicznej, w tym rynku produktów ekologicznych w Polsce oraz przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 7% powierzchni użytków rolnych objętych systemem kontroli produkcji ekologicznej. Cel ten oznacza podwojenie do 2030 r. powierzchni użytków rolnych objętych tym systemem w stosunku do roku 2019 oraz dążenie do osiągnięcia ponad miliona hektarów takiej powierzchni.

W ramach tych działań Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podjął szereg działań mających na celu wsparcie producentów ekologicznych. Działania te realizowane są w następujących obszarach:

  • Ekologiczny Materiał Heterogeniczny
  • Rejestracja odmian ekologicznych
  • Ekologiczne Doświadczalnictwo Odmianowe
  • Program EU LIVESEEDING