Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU


W dniu 6 grudnia 2018 roku siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się siódme posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych kadencji 2015-2018.

W posiedzeniu, poza członkami Rady Konsultacyjnej, udział wzięli dyrektor, jego zastępcy oraz kierownicy zakładów i biur centrali COBORU, a także przedstawiciel związku zawodowego.

Posiedzenie poświęcono przedstawieniu bieżących problemów jednostki, omówieniu planu działalności badawczo-doświadczalnej COBORU na 2019 rok oraz podsumowaniu dwuletnich wyników doświadczeń odmianowych roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych) i soi, prowadzonych w ramach tzw. „Inicjatywy Białkowej COBORU”.

Członkowie Rady w uchwale poparli działania COBORU związane z relokacją Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu do nieruchomości znajdującej się w miejscowości Nowe Linie oraz Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kawęczynie (woj. mazowieckie) do IHAR-PIB w Radzikowie.

Ponadto członkowie Rady złożyli na ręce prof. dra hab. Edwarda S. Gacka gratulacje i wyrazy uznania za dokonania COBORU związane z 20-leciem funkcjonowania w naszym kraju Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz za rozwijanie w ostatnich dwóch latach tzw. „Inicjatywy Białkowej COBORU”, dotyczącej doświadczalnictwa odmianowego roślin bobowatych grubonasiennych i soi.

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady, prof. dr hab. Zbigniew Broda, oraz dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek, podziękowali wszystkim członkom Rady za aktywny udział w posiedzeniu.