Czwarte posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego IV kadencji


W dniach 27-28 listopada 2018 roku w Kudowie Zdroju odbyło się czwarte Posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO IV Kadencji. Uczestniczyli w nim członkowie KZK PDO, Przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDO, Dyrekcja i pracownicy Centrali COBORU, Dyrektorzy i pracownicy SDOO/ZDOO, Członkowie Dolnośląskiego Zespołu PDO oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego i goście zagraniczni z Białorusi i Mołdawii.

W pierwszym dniu posiedzenia, w ramach sesji wprowadzającej, prof. dr hab. Edward Gacek, Dyrektor COBORU, wygłosił referat pt. Aktualne wyzwania stojące przed doświadczalnictwem odmianowy, w tym zwłaszcza w zakresie roślin bobowatych grubonasiennych i soi. Natomiast podczas sesji problemowej mgr inż. Agnieszka Osiecka z Pracowni WGO Roślin Pastewnych, Oleistych i Włóknistych COBORU przedstawiła referat pt. Innowacyjne modyfikacje doświadczalnictwa odmianowego roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych) i soi w latach 2017-2018. Z kolei mgr inż. Beata Kaliska, Dyrektor SDOO w Chrząstowie zaprezentowała referat pt. Wpływ suszy na plonowanie roślin białkowych i soi w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2016-2018.

Jednym ze zgłoszonych postulatów podczas posiedzenia KZK PDO był wniosek, aby w ramach realizacji „Inicjatywy Białkowej COBORU” rozważyć rozszerzenie zakresu badań odmian roślin bobowatych grubonasiennych, w tym zwłaszcza soi, o doświadczenia agrotechniczne.