Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie


W dniach 2-3 września 2017 roku w Częstochowie odbyły się doroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Dożynkom towarzyszyło wiele imprez wystawienniczo-promocyjnych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć „XXVI Krajową Wystawę Rolniczą” oraz wystawę „Nauka Polska”.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej przygotował stoisko wystawiennicze, na którym zaprezentował swoją działalność urzędową w obszarze rejestracji i rekomendacji odmian do praktyki rolniczej. Za organizację stoiska i jego obsługę odpowiedzialna była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian (SDOO) w Przecławiu w woj. podkarpackim.

Odwiedzający stoisko COBORU mieli możliwość zapoznania się z eksponowanymi materiałami roślinnymi i z bieżącymi wydawnictwami COBORU oraz z publikacjami podlegających mu SDOO.

Z dużą uwagą przyjmowane były przez rolników informacje merytoryczne dotyczące przydatności do uprawy odmian różnych gatunków roślin, udzielane przez kierownictwo i specjalistów z zakresu doświadczalnictwa odmianowego z SDOO w Przecławiu.

Stoisko COBORU odwiedził m.in. Pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w MRiRW, który pozytywnie ocenił prezentowane eksponaty, zwłaszcza informacje o promowanych odmianach strączkowych i soi.

W dniu 3 września br. pod kierunkiem Pana Ministra R. Zarudzkiego odbyła się konferencja pt. „Wykorzystanie środków PROW w perspektywie 2014-2020” zorganizowana przez MRiRW, na potrzeby której prof. dr hab. Edward S. Gacek przygotował referat pt. „Możliwości zwiększenia areału uprawy roślin białkowych w Polsce”.

Niniejszym Kierownictwo COBORU składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji i Pracownikom SDOO w Przecławiu za zorganizowanie i obsługę stoiska COBORU.