Wojewódzki „Dzień Soi” w SDOO w Przecławiu


W dniu 17 sierpnia 2017 roku, w Przecławiu odbył się „Dzień soi” zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu. Impreza odbyła się w ramach ogólnopolskich działań COBORU, podjętych we współpracy z MRiRW, zmierzających do rozszerzenia uprawy soi i roślin strączkowych w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych podmiotów związanych z rolnictwem województwa podkarpackiego, między innymi Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiej Izby Rolniczej, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, ARiMR, WIORIN, a także rolnicy. Spotkanie poświęcone było aktualnym problemom związanym z uprawą soi w kontekście rozszerzenia areału uprawy w Polsce, w tym zwłaszcza w województwie podkarpackim. Krajowy potencjał uprawy tej rośliny nie jest w pełni wykorzystany. Województwo podkarpackie posiada jedne z najlepszych warunków klimatycznych w Polsce dla uprawy tego gatunku. Soja w przyszłości ma odgrywać kluczową rolę w sektorze rolnospożywczym jako alternatywa paszy GMO, jak również w zwiększaniu bioróżnorodności w uprawie roślin.

Impreza była doskonałą okazją do zapoznania się z możliwością uprawy soi oraz innych roślin bobowatych (strączkowych) w Polsce, plonowaniem odmian soi w województwie na podstawie wyników odmianowych województwa podkarpackiego, oraz aktualną problematyką agrotechniki stosowanej w uprawie soi.

Na spotkaniu przedstawiono trzy prezentacje: „Możliwość zwiększenia powierzchni uprawy soi w Polsce” (prof. dr hab. Edward S. Gacek), „Wyniki plonowania odmian soi w województwie podkarpackim (mgr inż. Maria Kozioł) oraz „Najważniejsze elementy agrotechniki w uprawie soi na podstawie doświadczeń agrotechnicznych” (dr inż. Kazimierz Pyziak).

Ponadto uczestnicy mieli możliwość obejrzenia kolekcji liczącej 37 krajowych i zagranicznych odmian soi. Na poletkach wystąpiło bardzo duże zróżnicowanie między odmianami, głównie w zakresie wczesności dojrzewania odmian.

Zwiększenie powierzchni uprawy roślin bobowatych (strączkowych) jest jednym z priorytetowych działań MRiRW i Samorządu Województwa Podkarpackiego, który poprzez finansowanie badań odmian soi w doświadczeniach porejestrowych w ramach programu wojewódzkiego, wspiera działania mające na celu zwiększenie popularyzacji uprawy tej rośliny.

Obecność na spotkaniu różnych podmiotów, a także rolników, świadczyła o bardzo dużym zainteresowaniu uprawą tego gatunku.