Spotkanie robocze poświęcone rozszerzeniu uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi


W dniu 22 czerwca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach k. Krakowa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował spotkanie robocze poświęcone omówieniu wprowadzonych modyfikacji doświadczalnictwa odmianowego roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych) i soi, mających na celu poprawę bilansu białkowego i zwiększenie bioróżnorodności upraw. Spotkanie było kontynuacją informacji złożonej przez COBORU na Kierownictwie MRiRW w dniu 21 marca br.

W spotkaniu wzięło udział blisko 40 osób, w tym Pan Jan Krzysztof Ardanowski – zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Andrzej Sutkowski – wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Pan Andrzej Mioduszewski – wiceprezes Zarządu ELEWARR Sp. z o.o., Pan Adam Tański – Prezydent Izby Zbożowo-Paszowej, przedstawiciele organizacji branżowych i producentów rolnych, reprezentanci nauki: Jerzy Księżak – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Wiesław Koziara, Jerzy Nawracała i Jerzy Szukała z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także przedstawiciele krajowych i zagranicznych jednostek hodowlanych zajmujących się tą grupą roślin. Ze strony COBORU w spotkaniu uczestniczyło kierownictwo i pracownicy merytoryczni centrali oraz dyrektorzy SDOO szeroko zajmujących się badaniami tej grupy roślin.

Część merytoryczną rozpoczęto od prezentacji MRiRW, pt. Działania na rzecz popularyzacji uprawy, organizacji skupu i wykorzystania bobowatych grubonasiennych i soi w polskim rolnictwie. Prof. dr hab. E. Gacek wspólnie z mgr. inż. Marcinem Behnke przedstawili założenia i zakres wprowadzanych innowacyjnych modyfikacji badań odmianowych roślin bobowatych grubonasiennych i soi. Prof. dr hab. Jerzy Księżak poinformował o realizacji dotychczasowych programów wieloletnich w zakresie zwiększenia wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W ramach wystąpień zaproszonych gości zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, podkreślił, że uniezależnienie produkcji pasz wolnych od soi GMO jest jedną z najważniejszych kwestii do rozwiązania w najbliższych latach nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Unii Europejskiej. Z kolei Prezes ANR - Andrzej Sutkowski, przedstawił działania Agencji podjęte na rzecz popularyzacji uprawy tej grupy roślin. Swą gotowość do włączenia się w działania na rzecz zwiększenia udziału rodzimych surowców białkowych w produkcję pasz zadeklarował również Adam Tański - Prezydent Izby Zbożowo-Paszowej. W innych wystąpieniach poruszono tematy związane z problemami napotykanymi przez rolników przy uprawie tej grupy roślin w naszym kraju (ograniczony asortyment pestycydów, niestabilność plonowania, problemy ze zbytem surowca).

Końcowym tematem w dyskusji było omówienie propozycji ewentualnego utworzenia Ogólnokrajowego zespołu roboczego ds. uprawy i wykorzystania roślin bobowatych grubonasiennych i soi w naszym kraju. Uczestnicy spotkania zaakceptowali wstępnie ideę powołania takiego zespołu roboczego i zasugerowali by COBORU podjęło się stosownych działań organizacyjnych w tym zakresie.

W drugiej części spotkania jego uczestnicy mieli możność zapoznania się z zakresem prac doświadczalnych, w tym głównie dotyczącym grupy roślin bobowatych grubonasiennych (w tym soi) i rolnictwa ekologicznego, prowadzonych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach.