EKOLOGICZNE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE


W związku z przyjętymi przez Komisję Europejską, w ramach „Europejskiego Zielonego Ładu”, strategiami „Od pola do stołu”, i „Na rzecz bioróżnorodności”, które zakładają szybki wzrost znaczenia rolnictwa ekologicznego i zwiększenie powierzchni gruntów rolnych prowadzonych w reżimie rolnictwa ekologicznego oraz wobec braku w obrocie w naszym kraju odmian ekologicznych (zgodnie z definicją są to odmiany wyhodowane w warunkach ekologicznych) oraz ekologicznego materiału heterogenicznego, COBORU jesienią 2021 r. podjął kompleksowe działania umożliwiające wyselekcjonowanie z już istniejących odmian konwencjonalnych, odmiany przydatne do tego typu gospodarowania. W tym celu postanowiono rozszerzyć sieć punktów doświadczalnych COBORU przeznaczonych do prowadzenia doświadczeń w reżimie rolnictwa ekologicznego, tak aby reprezentowały one wszystkie rejony kraju. Ponadto w punktach doświadczalnych, które już prowadziły tego typu doświadczenia w latach poprzednich, powiększono areał gruntów do ok. 5 ha. Rozmieszczenie punktów doświadczalnych wyznaczonych do prowadzenia badań odmianowych dla potrzeb rolnictwa ekologicznego przedstawia poniższy rysunek.

Prócz tego, w drodze zapytań ofertowych skierowanych do wszystkich jednostek certyfikujących znajdujących się na liście MRiRW, wybrano podmiot, który nadzoruje poprawność działań związanych z okresem konwersji, a następnie z uzyskaniem certyfikatu rolnictwa ekologicznego w wyznaczonych punktach doświadczalnych COBORU. Podmiotem certyfikującym została firma EKOGWARANCJA.

W czerwcu 2022 r. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach otrzymała jako pierwsza odpowiedni certyfikat. Pozostałe punkty doświadczalne znajdują się obecnie w okresie konwersji. Natomiast w trzecim kwartale 2022 roku, we wszystkich punktach doświadczalnych przeprowadzono kontrole w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów w ramach prowadzonej działalności.Historia ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego w COBORU:


 • 2002 – pierwsze doświadczenia odmianowe prowadzone w ramach PDO w Ekologicznym Gospodarstwie Pokazowym w Chwałowicach,
 • 2013 – wydzielenie pola dla celów ekologii w SDOO w Węgrzcach,
 • 2018 – wyodrębnienie w pięciu nowych lokalizacjach około 2 ha pól i prowadzenie doświadczeń odmianowych w reżimie rolnictwa ekologicznego oraz podjęcie współpracy w tym zakresie z IUNG-PIB w Puławach,
 • 2021 – rozszerzenie własnej sieci pól ekologicznych do 10 lokalizacji oraz objęcie ich urzędową certyfikacją. Podjęcie współpracy w badaniu odmian ziemniaka i kukurydzy dla celów ekologicznych z IHAR-PIB w Radzikowie,
 • 2021 – opracowanie zunifikowanych metodyk badania odmian wielu gatunków roślin rolniczych w warunkach rolnictwa ekologicznego,
 • 2022 – uzyskanie certyfikatów produkcji ekologicznej dla wyznaczonych pól doświadczalnych we wszystkich wspomnianych wyżej 10 punktach doświadczalnych COBORU.

Zakres badań w sezonie 2021/2022


W sezonie 2021/2022 COBORU koordynowało prowadzenie w całym kraju, w ramach ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego, 141 doświadczeń w 13 gatunkach roślin uprawnych (w 17 seriach), z których 95 prowadzonych było we wspomnianych wyżej 10 stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian.

Łącznie we wszystkich doświadczeniach testowano przydatność dla rolnictwa ekologicznego 199 odmian konwencjonalnych wpisanych do Krajowego rejestru odmian. Wykaz prowadzonych doświadczeń i badanych odmian przedstawia poniższa tabela.


Lp. Gatunek Liczba doświadczeń
(w tym w punktach dośw. COBORU)
Liczba odmian
(COBORU)
1 Jęczmień ozimy 5 (5) 5
2 Jęczmień jary 10 (5) 11-25
3 Owies jary 10 (5) 11-12
4 Pszenica orkisz jara 5 (5) 2
5 Pszenica orkisz ozima 5 (5) 4
6 Pszenica zwyczajna jara 8 (5) 11
7 Pszenica zwyczajna ozima 9 (6) 16
8 Pszenżyto ozime 11 (5) 7-15
9 Żyto ozime 10 (5) 7-12
10 Gryka 5 (5) 4
11 Groch siewny 8 (5) 9
12 Łubin wąskolistny 8 (5) 8
13 Łubin żółty 3 (0) 7
14 Soja 5 (5) 8
15 Kukurydza na kiszonkę 7 (5) 12
16 Kukurydza na ziarno 7 (5) 12
17 Ziemniak jadalny (trzy grupy wczesności) 25 (19) 4-15
Razem 141 (95) 199

Koordynacja COBORU w prowadzeniu doświadczeń ekologicznych obejmuje:

 • współudział w ustalaniu doborów odmian badanych gatunków do poszczególnych doświadczeń,
 • zamawianie materiału siewnego odmian u hodowców lub ich przedstawicieli, a po jego otrzymaniu rozsyp na odpowiedniej wielkości próby dla poszczególnych doświadczeń oraz ich dystrybucja do wyznaczonych punktów doświadczalnych,
 • przygotowanie dla specjalistów z poszczególnych punktów doświadczalnych aplikacji umożliwiającej przekazywanie poszczególnych danych/wyników z doświadczeń do Centrali COBORU, oraz ich gromadzenie i przetwarzanie w bazie danych COBORU, a następnie ich udostępnianiu jednostkom współpracującym/finansującym badania,
 • publikację wyników doświadczeń (podobnie jak podmioty współpracujące).

Realizowane w sezonie 2021/2022 doświadczenia zostaną sfinansowane w następujący sposób:

 • 54 doświadczenia – przez COBORU, ze środków dotacji celowej lub środków własnych,
 • 54 doświadczenia – przez IUNG-PIB w Puławach, ze środków przyznanych na ten cel przez MRiRW,
 • 21 doświadczeń – przez IHAR-PIB w Radzikowie, ze środków przyznanych na ten cel przez MRiRW,
 • 10 doświadczeń – ze środków lokalnych uzyskiwanych przez SDOO na realizację Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO).

Po zakończeniu sezonu doświadczalnego, analizie i weryfikacji wyników doświadczeń poszczególnych gatunków, COBORU zamierza wydać odrębne publikacje zawierające wyniki badań, w nakładzie po kilkaset sztuk każda.