PUBLIKACJE COBORU


W zakładce „Serie wydawnicze” zawarte są krótkie informacje o treści publikacji wydawanych przez Centralę COBORU.

Wszystkie publikacje dostępne są w formie elektronicznej w wersji PDF. Ich wykaz można znaleźć w poniższej „wyszukiwarce publikacji”.

Publikacje COBORU są również dostępne w wersji papierowej (bezpłatnie), przy czym ich nakład jest ograniczony. Publikacje z poniższego wykazu można otrzymać bezpośrednio w Biurze Wydawnictw Centrali COBORU w Słupi Wielkiej lub przesyłając maila z zamawianymi tytułami na adres: redakcja@coboru.gov.pl Przesyłka będzie realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej według kolejności zamówień.

Szczegółowych informacji na temat obecnie dostępnych papierowych wersji publikacji, w tym także archiwalnych, udziela Redakcja (tel: 61 287 82 82).Rok wydania:
Rodzaj:
       
Słowa kluczowe:
RokTytułLiczba stron
2023Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 179. Kukurydza 202256
2023Diariusz 6(173)202257
2023Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Soja 20224
2022Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 178. Burak cukrowy 202216
2022Diariusz 5(172)202224
2022Diariusz 4(171)202229
2022Diariusz 3(170)202275
2022Diariusz 2(169)202244
2022Diariusz 1(168)202226
2022Diariusz 6(167)202160
2022Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych 167 - Życica trwała ocena zimotrwałości odmian 2009-2021930
2022Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 177. Ziemniak 2019, 2020, 202111
2022Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 176. Groch siewny, łubin wąskolistny, soja 2018, 2019, 2020, 202136
2022Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 174. Zboża ozime 2019 2020 2021 - pszenica, pszenżyto, żyto37
2022Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 173. Bobowate grubonasienne i soja 202165
2022Wyniki ekologicznych doświadczeń odmianowych z 175. Zboża jare 2018 2019 2020 2021 - jęczmień, owies, pszenica44
2022Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 172. Zboża ozime 2021 - jęczmień, pszenica, pszenżyto, żyto108
2022Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 171. Oleiste 2021 (rzepak ozimy, rzepak jary)52
2022Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 170. Ziemniak 202128
2022Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 169. Zboża jare 202162
2022Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 168. Kukurydza 202147
2022Lista odmian zalecanych 202224
2022Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2022 Kukurydza53
2022Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2022 Burak36
2022Wyniki doświadczeń bobowate 2019-202116
2022Lista odmian zalecanych. Rośliny bobowate grubonasienne i soja 20228
2022Informator Inicjatywa białkowa 20222
2022Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 202299
2022Lista odmian roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 202278
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak ozimy 20227
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak ozimy 20224
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Jęczmień ozimy 20226
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża ozime 202217
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża ozime 20226
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża jare 20224
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych i rozpoznawczych. Rzepak jary 20223
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża jare 202214
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Bobowate grubonasienne 20228
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Bobik i groch siewny 20224
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Słonecznik 20223
2022Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2022. Ogórek53
2022Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2022 Ziemniak40
2022Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2022 Oleiste58
2022Lista opisowa odmian roślin warzywnych 2022. Papryka43
2022Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2022 Zboża178
2022Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2022 Bobowate Soja Inne pastewne97
2022Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 202241
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Kukurydza 202210
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Kukurydza 202211
2022Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Soja 20224
1234

Centralny Ośrodek jest wydawcą następujących publikacji:
 
 

DIARIUSZ CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

 
Diariusz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Urzędowa gazeta COBORU zawierająca bieżące informacje o ruchu odmianowym w odniesieniu do rejestracji odmian i ochrony prawnej odmian. Diariusz zawiera także wykaz adresowy zgłaszających, hodowców i zachowujących odmiany oraz podmiotów upoważnionych do reprezentowania hodowcy i zachowującego. Każdy trzeci numer w roku zawiera dodatkowo wykaz odmian chronionych, na poziomie krajowym, wyłącznym prawem hodowcy, włączając tymczasowe wyłączne prawo, wg stanu na 30 czerwca danego roku.

Pozycja stała, ukazująca się co dwa miesiąceLISTY ODMIAN ROŚLIN WPISANYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU

Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce

Publikacja zawierająca urzędowe wykazy odmian wpisanych do krajowego rejestru (KR) w Polsce, odmian skreślonych z KR w ostatnich trzech latach, wykazy adresowe hodowców, zachowujących odmiany oraz podmiotów upoważnionych do ich reprezentowania, a także charakterystyki odmian nowo zarejestrowanych (rośliny warzywne i sadownicze).

Pozycja stała, ukazująca się raz w roku (odrębne zeszyty dla roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych)LISTY OPISOWE ODMIAN

Publikacja zawierająca ogólne informacje o znaczeniu gospodarczym danej rośliny uprawnej oraz bardziej szczegółowe o odmianach wpisanych do krajowego rejestru (KR), w tym charakterystyki liczbowe cech gospodarczych i użytkowych, a dla odmian nowo zarejestrowanych - dodatkowo opis słowny.

Od roku 2020 wydawanych jest sześć oddzielnych List dla grup roślin rolniczych, zgodnych z działającymi w COBORU komisjami ds. rejestracji następujących odmian roślin: burak, kukurydza, oleiste i włókniste, pastewne, zboża oraz ziemniak.

Pozycja stała, ukazująca się w czerwcu każdego roku (rośliny rolnicze) lub okresowo (rośliny warzywne i sadownicze)


WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH (WPDO)

 
Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych (WPDO)
Zeszyty zawierające informacje o wartości gospodarczej odmian badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w różnych rejonach kraju i warunkach uprawy.

Pozycja stała, ukazująca się raz w roku, odrębna dla różnych gatunków lub grup gatunków roślin


WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH

Wstępne wyniki planowania odmian w doświadczeniach porejestrowych
Seria zawierająca wyniki plonowania odmian z minionego sezonu na tle dwóch, trzech ostatnich lat. Dla niektórych odmian publikacje wzbogacone są o informacje o grupie użytkowej, zimotrwałości odmian lub wczesności dojrzewania.

Pozycja stała, ukazująca się kilka razy w roku począwszy od sierpnia


INICJATYWA BIAŁKOWA

Inicjatywa białkowa
Publikacje zawierają pełną informację o wynikach badań odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi z ostatnich kilku lat (plon, najważniejsze cechy rolnicze i użytkowe, wraz z komentarzem dotyczącym gatunku i odmiany).

Publikacje stałe, ukazujące się w marcu każdego roku


LISTY ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW

Listy odmian zalecanych do uprway na obszarze województ


WYKAZ ODMIAN CHRONIONYCH W POLSCE KRAJOWYM WYŁĄCZNYM PRAWEM HODOWCY

Wykaz odmian chronionych w Polsce krajowym wyłącznym prawem hodowcy
Publikacja zawierająca wykaz odmian chronionych, na poziomie krajowym, wyłącznym prawem hodowcy, włączając tymczasowe wyłączne prawo, wg stanu na 30 czerwca danego roku, a także wykaz adresowy hodowców i ich pełnomocników.

Pozycja stała, ukazująca się raz w roku pod koniec lipca
×