Czwarte posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego V kadencji (2019-2023)


W dniach 15-16 listopada 2022 roku w Janowie Podlaskim, w województwie lubelskim, odbyło się IV posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (KZK PDO) V kadencji (2019-2023).

Krajowy Zespół PDO jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w sprawach realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian.

W posiedzeniu wzięło udział ponad 80 osób. Poza członkami Krajowego Zespołu PDO w posiedzeniu uczestniczyli: Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Pan Antoni Skura – Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej, Pani Teresa Wyłupek – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, Pan Wiesław Orzędowski – Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Pan Krzysztof Gołaszkiewicz – Dyrektor Oddziału Regionalnego w Lublinie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDO, dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian z całego kraju, członkowie Lubelskiego Zespołu PDO oraz dyrekcja i pracownicy Centrali COBORU.

Posiedzenie otworzyli Pan Jacek Rajewski – przewodniczący KZK PDO, Profesor Henryk Bujak – Dyrektor COBORU oraz Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, która podkreśliła znaczenie PDO dla naszego rolnictwa oraz życzyła zebranym owocnych obrad.

Następnie Pani Dyrektor Departamentu MRiRW oraz Dyrektor COBORU wręczyli czterem pracownikom stacji doświadczalnych oceny odmian, w tym dwóm dyrektorom SDOO, przyznane przez prezydenta RP „Medale Złote za Długoletnią Służbę” oraz nominacje na członków Krajowego Zespołu PDO dla dwóch nowych osób, tj.: Pani Profesor Kamili Nowosad – pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Panu dr Michałowi Rokickiemu – Dyrektorowi Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Dyrektor COBORU poinformował również o nadaniu tytułu Honorowego Członka Krajowego Zespołu PDO dla Profesora Edwarda Gacka, który z przyczyn niezależnych nie mógł wziąć udziału w spotkaniu.

Przechodząc do części merytorycznej posiedzenia Prof. dr hab. H. Bujak przedstawił aktualne wyzwania stojące przed doświadczalnictwem odmianowym, a mgr inż. Ł. Korszeń, Dyrektor SDOO w Ciciborze Dużym (bezpośredni organizator spotkania), obecny stan realizacji PDO w województwie lubelskim.

W części sprawozdawczej podsumowano realizację programu PDO w roku 2022 oraz wytyczono główne zamierzenia na przyszłość. Natomiast w części problemowej przedstawiono informację dotyczącą realizacji Inicjatywy białkowej COBORU oraz ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego, a także przedstawiono założenia międzynarodowego projekty UE „Liveseeding”, w którym COBORU bierze udział.

W drugim dniu spotkania dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian przedstawili informacje dotyczące trybu i zasad przyjętych w województwach w zakresie ustalania „List odmian zalecanych do uprawy …” (LOZ).

Na zakończenie posiedzenia Krajowy Zespół PDO przyjął siedem wniosków dotyczących m.in. potrzeby wsparcia finansowego PDO, zarówno centralnego jak i regionalnego, opracowania darmowej aplikacji na urządzenia mobilne, umożliwiającego szybki dostęp do LOZ, obniżenia poziomu nawożenia i ochrony roślin w doświadczeniach PDO oraz zintensyfikowania działań w celu szerszego rozpowszechnienia wyników doświadczeń PDO i LOZ.

Dziękujemy wszystkim organizatorom IV posiedzenia V kadencji KZK PDO w Janowie Podlaskim, w tym zwłaszcza kierownictwu i pracownikom SDOO w Ciciborze Dużym.


wystąpienie Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego - Sekretarza Stanu MRiRW
wystąpienie Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego - Sekretarza Stanu MRiRW
zdjęcie uczestników Konferencji
uhonorowanie Prof. Józefa Adamczyka
wystąpienie Małgorzaty Niewińskiej (DANKO HR)
uczestnicy konferencji w trakcie przerwy kawowej