PODSTAWY PRAWNECentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych realizuje zadania statutowe w oparciu o następujące akty prawne:  • Rozporządzenie Rady Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz. Urz. WE L 227 z 1.09.1994, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzywnych (Dz. Urz. WE L 191 z 23.07.2009, zm. Dz. Urz. UE L 213 z 08.08.2013)
  • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/384 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie właściwości nazw odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 637/2009
  • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 763/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 637/2009 w odniesieniu do klasyfikacji określonych gatunków roślin w celu oceny adekwatności nazewnictwa odmian
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. WE L 150 z 14.06.2018 z późn. zm.)