FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KR


Dokumenty zgłoszeniowe składa się do dyrektora COBORU w jednym egzemplarzu.

   Wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru (KR):  formularz - format .doc
   Upoważnienie do reprezentowanie hodowcy i/lub zachowującego odmianę - jeżeli wniosku nie składa hodowca lub zachowujący odmianę:  formularz - format .doc
  • Pisemna zgoda hodowcy:
    - składników odmiany mieszańcowej na ich wykorzystanie do hodowli, jeżeli składnik tej odmiany mieszańcowej jest chroniony wyłącznym prawem hodowcy
    - odmiany macierzystej chronionej wyłącznym prawem hodowcy do odmiany na jej użycie, jeżeli została wykorzystana do hodowli odmiany pochodnej
   Do wniosku może zostać dołączona lista osób fizycznych, które brały udział w wyhodowaniu albo odkryciu i wyprowadzeniu odmiany:  formularz - format .doc


FORMULARZ WNIOSKU O SKREŚLENIE ODMIANY Z KR


   Wniosek o skreślenie odmiany z krajowego rejestru (KR):  formularz - format .doc

Powyższy wniosek składa się dla każdej odmiany oddzielnie.