KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA (KO) - PODSTAWOWE INFORMACJE


WARUNKI KONIECZNE DLA PRZYZNANIA WYŁĄCZNEGO PRAWA


Wyłączne prawo hodowcy do odmiany przyznaje się - na wniosek hodowcy albo jego pełnomocnika - jeżeli odmiana:

Wyłącznego prawa nie przyznaje się, jeżeli odmiana została zgłoszona do ochrony albo jest chroniona przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO). 

Pełnomocnikiem hodowcy może być osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Polski, innych państw członkowskich (UE) lub państw stowarzyszonych (UPOV). 

Ustanowienie pełnomocnika jest konieczne w przypadku, gdy hodowca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie nie będącym państwem członkowskim lub państwem stowarzyszonym.CZAS TRWANIA WYŁĄCZNEGO PRAWA


Wyłączne prawo obowiązuje od dnia wydania decyzji o jego przyznaniu i trwa:

 • 30 lat - w odniesieniu do odmian winorośli, drzew oraz ziemniaka
 • 25 lat - w odniesieniu do odmian pozostałych gatunków

Nie ma możliwości przedłużenia okresu obowiązywania wyłącznego prawa.ZAKRES WYŁĄCZNEGO PRAWA DO ODMIANY


Następujące akty komercyjnego wykorzystania materiału siewnego chronionej odmiany podlegają autoryzacji ze strony hodowcy posiadającego wyłączne do niej prawo:

 • wytwarzanie i rozmnażanie
 • przygotowanie do rozmnażania
 • oferowanie do sprzedaży
 • sprzedaż lub inne formy zbywania
 • eksport
 • import
 • przechowywanie

Wyłączne prawo obejmuje również:

 • materiał ze zbioru lub produkty wytworzone bezpośrednio z tego materiału, jeżeli hodowca nie miał możliwości wykonywania wyłącznego prawa w odniesieniu do materiału siewnego odmiany chronionej;
 • materiał siewny roślin ozdobnych i sadowniczych, jeżeli jest on ponownie używany w celach zarobkowych jako:
  • materiał rozmnożeniowy do produkcji roślin ozdobnych, albo
  • kwiat cięty, albo
  • materiał siewny drzew, krzewów i bylin;
 • odmiany:
  • pochodne, odkryte lub wytworzone z chronionej odmiany macierzystej nie będącej odmianą pochodną,
  • które nie różnią się wyraźnie od odmiany chronionej,
  • w przypadku których wytworzenie materiału siewnego wymaga powtarzalnego używania odmiany chronionej wyłącznym prawem.


TYMCZASOWE WYŁĄCZNE PRAWO


Hodowcy, który złożył wniosek o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany przyznaje się tymczasowe wyłączne prawo do tej odmiany.

Tymczasowe wyłączne prawo obowiązuje od dnia opublikowania informacji o powyższym wniosku w Diariuszu do dnia uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania wyłącznego prawa.