POWOŁANIE CENTRALNEJ STACJI DOŚWIADCZALNEJ OCENY ODMIAN W SŁUPI WIELKIEJ           W 1952 roku, zgodnie z uchwałą Prezydium Rządu nr 213/52 z 29 marca tego roku, na terenie woj. poznańskiego rozpoczęto organizowanie stacji doświadczalnych. Jako pierwszą, Zarządzeniem Ministra Rolnictwa nr 49 z dn. 24 kwietnia 1952 roku, powołano Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi Wielkiej k. Środy Wlkp. Stacja została zlokalizowana na terenie byłego PGR-u. Obiekt pod stację został wybrany przez zespół specjalistów powołanych przez Prezydium Państwowej Komisji Oceny Odmian.

Budynek CSDOO w Słupi Wielkiej w 1954 r.
Budynek CSDOO w Słupi Wielkiej w 1954 r.
 mgr Marian Wojciechowicz
mgr Marian Wojciechowicz (1904-1968)

              Organizatorem, a później pierwszym Zastępcą dyrektora Stacji ds. naukowych (od 1 maja 1952 do kwietnia 1968 r.), był mgr Marian Wojciechowicz.  Dzięki jego inicjatywie zaadaptowano dawne pomieszczenia PGR na lokale biurowe i pracownie oraz zapewniono pracownikom zaplecze mieszkalne. Zakupiono także niezbędny sprzęt specjalistyczny,  maszyny i aparaturę laboratoryjną. Pierwszym dyrektorem Stacji został inż. Paweł Rudy, który placówką kierował od 1 marca 1953 r. do 29 lutego 1976 r.

           W 1954 roku, uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia, Stację w Słupi Wielkiej przemianowano na Centralną Stację Doświadczalną Oceny Odmian (CSDOO) Placówka spełniała dodatkowe, wykraczające poza obowiązki szeregowej stacji, zadania. Od 1953 roku w strukturę CSDOO weszła Pracownia Odmianoznawcza, która przejęła realizowane dotychczas na wyższych uczelniach, zwłaszcza na Uniwersytecie Poznańskim, badania zmierzające do ustalania odrębności i stałości odmian oryginalnych oraz typowości i stałości odmian selekcjonowanych zgłaszanych do funkcjonujących wówczas rejestrów. Zadanie to CSDOO realizowała początkowo sama, później zaś wspólnie ze stacjami w Węgrzcach pod Krakowem, Ostoją pod Szczecinem i Nową Wsią Ujską w Poznańskiem.

inż. Paweł Rudy
inż. Paweł Rudy

          W 1959 roku w Słupi Wielkiej uruchomiono Centralne Laboratorium Chemiczno-Technologiczne, którego zadania związane były z oceną jakości surowca roślinnego. Tu wykonywano badania, które ze względu na wyposażenie i umiejętności personelu nie mogły być wykonywane w szeregowych stacjach doświadczalnych. Inne, bardziej zaawansowane badania, zwłaszcza technologiczne, zlecano wyspecjalizowanym placówkom badawczym na terenie kraju. Rosnąca liczba odmian sprawiła, iż w roku 1970 zaczęło działać drugie filialne laboratorium w SDOO Śrem Wójtostwo. W szczytowym okresie przeprowadzano łącznie w Centralnym Laboratorium i poza nim, na rzecz oceny odmian około 100 tys. analiz rocznie. Obecnie realizuje się ich około 50 tys.