KRYTERIUM NOWOŚCI


 • Odmianę uważa się za nową, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o przyznanie wyłącznego prawa jej hodowca nie sprzedał albo w inny sposób nie udostępnił do wykorzystania, w celach handlowych, materiału siewnego lub materiału ze zbioru albo nie wyraził na to pisemnej zgody:
  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres dłuższy niż jeden rok,
  • w pozostałych państwach:
   • przez okres dłuższy niż sześć lat - w przypadku drzew i winorośli,
   • przez okres dłuższy niż cztery lata - w przypadku pozostałych odmian
  - licząc do dnia złożenia wniosku o przyznanie wyłącznego prawa.

 • Odmianę również uważa się za nową, jeżeli hodowca przed dniem złożenia wniosku o przyznanie wyłącznego prawa:
  • sprzedał albo w inny sposób udostępnił:
   • materiał siewny odmiany podmiotom podległym lub nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, które w ramach swojej działalności statutowej prowadzą badania odmian, lub
   • części roślin wytworzone w wyniku prac hodowlanych, rozmnożeniowych lub doświadczalnych, które nie są materiałem siewnym,
   • materiał siewny odmiany na międzynarodową wystawę organizowaną zgodnie z Konwencją z dnia 22 listopada 1928 r. o wystawach międzynarodowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 14, poz. 76 oraz z 1968 r. Nr 42, poz. 293);
  • udostępnił materiał siewny odmiany podmiotom w celu kontynuacji hodowli lub do przeprowadzenia badań, lub do doświadczeń, pod warunkiem że uzyskany z tego materiału materiał siewny pozostanie własnością tego hodowcy.
 • Składniki odmiany mieszańcowej uważa się za nowe, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o przyznanie wyłącznego prawa wytworzony z nich materiał siewny odmiany mieszańcowej nie został przez hodowcę sprzedany lub w inny sposób udostępniony w celach handlowych:
  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres dłuższy niż jeden rok,
  • w pozostałych państwach - przez okres dłuższy niż cztery lata
  - licząc do dnia złożenia wniosku o przyznanie wyłącznego prawa.