Wyszukaj odmianę    Kontakty

ZADANIA STATUTOWE COBORU

Do podstawowych zadań statutowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych należy:

prowadzenie krajowego rejestru odmian,
prowadzenie księgi ochrony wyłącznego prawa do odmian,
  wyrażanie zgody na obrót materiałem siewnym z przeznaczeniem na prowadzenie testów i doświadczeń polowych odmian przyjętych do badań urzędowych,
tworzenie metodyk badania i oceny odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian z uwzględnieniem wytycznych Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) oraz Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV),
tworzenie metodyk badania i oceny wartości gospodarczej (WGO),
prowadzenie badań w zakresie odrębności, wyrównania i trwałości oraz wartości gospodarczej odmian w celu ich rejestracji lub przyznawania hodowcom wyłącznego prawa do odmian,
prowadzenie badań wartości gospodarczej odmian roślin warzywnych i sadowniczych po ich wpisaniu do krajowego rejestru, w celu sporządzania list opisowych odmian,
  prowadzenie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi,
  prowadzenie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego,
  publikowanie Diariusza COBORU,
  publikowanie list odmian roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru,
  publikowanie list opisowych odmian oraz wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
tworzenie list odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa, w porozumieniu z samorządami województw i izbami rolniczymi,
współpraca z jednostkami rejestrowymi krajów członkowskich UE oraz ze Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin (CPVO),
współpraca z organami Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) w zakresie badań OWT odmian oraz w zakresie wdrażania postanowień Konwencji UPOV na obszarze RP,
notyfikowanie do Komisji Europejskiej i krajów członkowskich UE danych związanych z rejestracją odmian
współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa oraz doświadczalnictwa odmianowego,
wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o nasiennictwie, ustawy o ochronie prawnej odmian roślin oraz ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych