Wyszukaj odmianę    Kontakty
KRAJOWY REJESTR (KR)

Krajowy rejestr (KR) prowadzi się dla odmian gatunków roślin uprawnych, z wyłączeniem odmian użytkowanych w celach ozdobnych.

KR jest urzędowym wykazem odmian roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych, których materiał siewny/szkółkarski może być wytwarzany i może znajdować się w obrocie w Polsce, jak i na obszarze Unii Europejskiej, przy czym w przypadku odmian roślin rolniczych i warzywnych, po ich wpisaniu do Wspólnotowego Katalogu.

Obecnie do krajowego rejestru mogą być wpisywane odmiany 179 roślin uprawnych, w tym:
     - 93 gatunków roślin rolniczych,
     - 58 gatunków roślin warzywnych,
     - 28 roślin sadowniczych,
a ponadto odmiany należące do gatunków roślin uprawnych tradycyjnie uprawianych na terytorium Polski, posiadających różne kierunki użytkowania, a także znaczenie dla ukształtowania krajobrazu i zrównoważonego rolnictwa zwane odmianami tradycyjnymi.

Do KR wpisuje się również odmiany regionalne (dla zachowania bioróżnorodności) roślin rolniczych i roślin warzywnych oraz odmiany amatorskie (nie mające znaczenia dla towarowej produkcji warzyw, ale mające znaczenie dla zachowania bioróżnorodności) roślin warzywnych.
Materiał siewny odmian regionalnych może być wprowadzony do obrotu po uzyskaniu zgody MRiRW, wyłącznie w regionie pochodzenia lub w tzw. dodatkowym regionie obrotu, a materiał siewny odmian amatorskich - w małych opakowaniach.

       

UWAGA! Internetowe wersje wykazów i list nie posiadają statusu urzędowego. Jedynymi urzędowymi publikacjami, wydawanymi co roku przez COBORU, pozostają listy odmian wpisanych do krajowego rejestru w Polsce: